UBEZPIECZENIE OC ZAWODOWE

Wykonywanie niektórych zawodów wiąże się z narażaniem siebie lub inne osoby na straty. Przyczyną może być zwykłe niedopatrzenie czy zmęczenie, a koszty bywają naprawdę wysokie. Błędy zdarzają się każdemu, dlatego warto zapewnić sobie wsparcie finansowe na wypadek takich zdarzeń.

 

Polisa OC ułatwia pokrycie wyrządzonej szkody, ponieważ pokrywa roszczenia finansowe poszkodowanych osób. Chociaż niektóre zawody są objęte obowiązkiem posiadania takiej polisy, to jednak warto o niej pomyśleć nawet wtedy, gdy nie jest to wymagane przepisami. Dzięki ubezpieczeniu OC można skutecznie zabezpieczyć swoje interesy, zwłaszcza że taka polisa gwarantuje bardzo szeroką ochronę.

 

Zawody, w których wymagane jest wykupienie OC, to m.in. wszystkie związane z udzielaniem świadczeń medycznych. Obowiązkiem posiadania takiego ubezpieczenia obarczone są również biura rachunkowe. Oprócz wspomnianych zawodów polisa OC przyda się także:

 • policjantom i żołnierzom,
 • elektrykom,
 • kominiarzom,
 • inspektorom BHP,
 • kucharzom i kelnerom,
 • fryzjerom, kosmetyczkom i manikiurzystkom,
 • sprzątaczkom i gospodarzom domów.

UBEZPIECZENIE FIRMOWE

Ubezpieczenie firmowe umożliwia bezpieczne prowadzenie działalności. Polisa zapewnia pomoc oraz wsparcie finansowe na wypadek nieprzewidzianego zdarzenia mającego konsekwencje płatnicze.

Co można ubezpieczyć?

 

Zakres polisy zależy od charakteru prowadzonej działalności oraz potrzeb Ubezpieczyciela. Ubezpieczeniem można objąć:

 • urządzenia, maszyny i wyposażenie,
 • budynki i pomieszczenia służące do wykonywania działalności,
 • wszelkie nakłady inwestycyjne związane z wynajmem pomieszczeń,
 • środki obrotowe,
 • mienie pracownicze oraz mienie osób trzecich,
 • mienie w transporcie,
 • sprzęt elektroniczny,
 • flotę od 5 pojazdów,
 • OC związane z prowadzeniem działalności.
 • Zakres ochrony mienia uzależniony jest od rodzaju ryzyk, które są włączone do ubezpieczenia. Najczęściej polisa zapewnia ochronę na wypadek:

  • kradzieży z włamaniem,
  • ognia i innych zdarzeń losowych, w tym również dymu,
  • powodzi, zalania, deszczu nawalnego,
  • wybuchu,
  • huraganu,
  • zalegania śniegu lub lodu,
  • upadku drzew,
  • wandalizmu, w tym także graffiti,
  • stłuczenia, np. szyb i innych szklanych przedmiotów,
  • wszelkich ryzyk (All Risks).

  Zakres ochrony można oczywiście rozszerzyć, decydując się dodatkowo na:

   • polisę NNW pracowników,
   • Assistance – zwykle obejmuje pomoc hydraulika, stolarza, ślusarza czy informatyka.

UBEZPIECZENIE OC DZIAŁALNOŚCI

Ubezpieczenie OC działalności zapewnia ochronę na wypadek szkód osobowych i rzeczowych wyrządzonych osobom trzecim w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej i posiadanego mienia. Trzy podstawowe filary takiej polisy to OC deliktowa, OC kontraktowa oraz OC za produkt. OC deliktowa i kontraktowa są nierozerwalne.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA DELIKTOWA

 

Odpowiedzialność cywilna deliktowa oznacza samoistną odpowiedzialność podmiotu lub osoby zobowiązanej do naprawienia szkody. Warunkiem, który nakłada obowiązek naprawienia szody jest:

 • zaistnienie szkody, czyli uszczerbku na osobie lub w mieniu.
 • powstała szkoda musi być konsekwencją konkretnego zdarzenia, np. działania ludzkiego, zaniechania działania lub innego zdarzenia,
 • związek przyczynowy między szkodą a zdarzeniem.

OC deliktowa obejmuje wszelkie szkody wyrządzone przez właścicieli lub posiadaczy nieruchomości, na które wpływ miały:

 • stan techniczny budowli i budynków,
 • stan techniczny urządzeń technicznych i instalacji,
 • elementy małej architektury i drzewa
 • jakość utrzymania tras komunikacyjnych i wewnętrznych dróg,
 • wywiązywanie się z obowiązku odśnieżania oraz utrzymania w czystości terenu, który przylega do danej nieruchomości.

OC deliktowa obejmuje następujące szkody:

 • zalanie lokatorów z niższych pięter w wyniku nieopatrznego niezakręcenia kranów lub awarii instalacji wodnej,
 • odpadnięcie fragmentu reklamy lub elewacji oraz uszkodzenia pojazdu zaparkowanego przed budynkiem,
 • poślizgnięcie się przechodnia lub klienta na świeżo wypastowanej podłodze lub nieodśnieżonym chodniku,
 • pożar w magazynie i przeniesienie ognia na sąsiednie pomieszczenia,
 • poparzenie kontrahentów na skutek wybuchu butli z rozgrzanym olejem,
 • przypadkowe zatrzaśnięcie ruchomy drzwi na laptopie klienta.
 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA KONTRAKTOWA

 

Odpowiedzialność cywilna kontraktowa obejmuje zdarzenia będące następstwem nienależytego wykonania zobowiązania lub jego niewykonania. Zobowiązanie odszkodowawcze powstaje wyłącznie po spełnieniu poniższych warunków:

 • wierzyciel musi ponieść uszczerbek majątkowy w wyniku szkody,
 • przyczyną szkody musi być nienależyte wykonanie zobowiązania lub jego niewykonanie,
 • wymagane jest związek przyczynowy między niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania a szkodą.

Jakie szkody obejmuje OC kontraktowa? Polisa zapewnia ochroną na wypadek:

 • zalania poddasza oraz mienia znajdującego w nim w wyniku wadliwej konstrukcji pokrycia dachowego,
 • upadku oraz zniszczenia baneru reklamowego w wyniku wadliwego przymocowania do elewacji,
 • uszkodzenie lusterka auta w myjni.

O

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA ZA PRODUKT

 

Polisa OC za produkt zapewnia ochronę na wypadek wprowadzenia do obrotu produktu wadliwego. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym każdy, kto wytwarza w swoim zakresie produkt niebezpieczny, jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez ten produkt.

Odpowiedzialność za wadliwy produkt ponosi:

 • producent wytwarzający wadliwy produkt,
 • wytwórca surowca, materiału lub części składowej produktu odpowiada w takim samym wymiarze jak producent. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przyczyną szkody jest wyłącznie wadliwa konstrukcja produktu lub błędne wskazówki producenta,
 • osoba umieszczająca na produkcie swoją nazwę lub znak towarowy i podająca się za producenta odpowiada tak samo jak producent,
 • importer, czyli osoba, która wprowadziła zagraniczny produkt do obrotu krajowego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej – również odpowiada jak producent.

W przypadku, gdy nie ma pewności, kto jest producentem, za szkodę odpowiada osoba, która zbyła dany produkt, czyli sprzedawca. Może on uniknąć odpowiedzialności, jeśli wskaże dane i adres producenta w ciągu miesiąca od daty zawiadomienia o szkodzie. W przypadku, gdy importer, sprzedawca hurtowy lub detaliczny nie są w stanie wskazać producenta produktu, to w odpowiadają za szkodę w jego zastępstwie.

 

KLAUZULE DODATKOWE

 

Zakres ubezpieczenia OC działalności określany jest nie tylko za pomocą OC kontraktowe, deliktowej i za produkt, ale również poprzez szereg klauzul dodatkowych. Najważniejsze z nich to:

 • OC pracodawcy – polisa zapewniająca ochronę za szkody wyrządzone pracownikom,
 • OC najemcy ruchomości – polisa zapewniające ochronę za szkody w użytkowanym mieniu ruchomym po podstawie umowy dzierżawy, najmu lub innej,
 • OC najemcy nieruchomości – polisa zapewniająca ochroną na wypadek szkód wyrządzonych w wynajmowanym lokalu lub budynku,
 • OC podwykonawcy – polisa zapewniające ochronę za szkody wyrządzone przez podwykonawców,
 • OC związane z organizowaniem imprez – zapewnia ochronę za szkody wyrządzone np. podczas imprez integracyjnych pracowników,
 • OC za szkody w mieniu, które zostało przyjęte do wykonania usługi.

GWARANCJE KONTRAKTOWE

Gwarancje kontraktowe to świetna propozycja dla przedsiębiorców, którzy regularnie uczestniczą w różnego rodzaju przetargach i świadczą zlecenia dla kontrahentów. Dzięki polisie nie ma konieczności zamrażania środków pieniężnych w celu wniesienia wadium lub zabezpieczenia realizacji kontraktu.

 

Firma ubezpieczeniowa pośredniczy w uzyskaniu:

 • gwarancji zapłaty wadium (przetargowych),
 • gwarancji należytego wykonania kontraktu,
 • gwarancji usunięcia wad i usterek,
 • gwarancji zwrotu zaliczki.
 

Kompleksowe wsparcie obejmuje zarówno pojedyncze gwarancje, jak i roczny limit gwarancyjny. Do zalet korzystania z gwarancji kontraktowych można zaliczyć:

 • zwiększenie płynności finansowej przedsiębiorstwa i możliwość realizacji kontraktów bez angażowania własnych środków finansowych,
 • potwierdzenie wiarygodności przedsiębiorstwa,
 • niższy koszt gwarancji ubezpieczeniowych w porównaniu do gwarancji bankowych.

UBEZPIECZENIE TRANSPORTOWE

Ubezpieczenia w transporcie drogowym to oferta skierowana do firm transportowych, które zajmują się przewozem towarów oraz do wszystkich innych firm, które transportują towary po kraju i świecie. Przewoźnicy drogowi i spedytorzy mogą skorzystać z ubezpieczenia OC, które zapewnia ochronę przed roszczeniami na wypadek uszkodzenia towaru. Właściciele towarów mogą natomiast skorzystać z ubezpieczenia CARGO, które zabezpiecza przewożony towar od zdarzeń nieobjętych odpowiedzialnością przewoźnika.


W ofercie firm ubezpieczeniowych znaleźć można różne rodzaje ubezpieczeń transportowych:

 • OCZ przewoźnika drogowego – to ubezpieczenie, które jest niezbędne przy licencji transportowej. Jest ono honorowane w przypadku składania wniosku o licencję transportową lub o wypis z licencji. Zapewnia ochronę na wypadek zaistnienia szkody i zobowiązania pieniężnego na skutek prowadzonej przez przewoźnika działalności,
 • OC przewoźnika drogowego – polisa skierowana do podmiotów, które zawodowo zajmują się działalnością przewozową. Ubezpieczenie przenosi odpowiedzialność przewoźnika na Ubezpieczyciela. Obejmuje ono szkody związane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy o przewóz,
 • OC spedytora – obejmuje szkody polegające na uszkodzeniu, utracie lub ubytku powierzonego mienia,
 • ubezpieczenia CARGO – przeznaczone dla handlowców i producentów. Obejmuje ono transport na terenie kraju oraz za granicą za pomocą własnych środków transportu lub zawodowych przewoźników.