UBEZPIECZENIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Ubezpieczenie NNW dla dzieci i młodzieży zapewnia ochronę nie tylko  szkole, ale także w domu czy na wakacjach!

 

NNW poza szkołą – świetny pomysł!

 

Ubezpieczenia NNW można idealnie dopasować do swoich potrzeb. Dotyczy to zarówno wysokości składki, jak i zakresu ochrony. Do wyboru jest aż 10 wariantów ubezpieczenia, które zapewniają ochronę:

 • przez całą dobę, cały rok i na całym świecie,
 • w razie uszczerbku na zdrowiu oraz innych zdarzeń,
 • dla dzieci, młodzieży oraz studentów i to niezależnie od oferty szkolnej.
 

Oferta dla dzieci młodzieży obejmuje także NNW związane z zawodowym wykonywaniem sportów. Koszt takiego ubezpieczenia to zaledwie 29zł rocznie! Istnieje możliwość posiadania kilku polis jednocześnie. Jest to szczególnie przydatne w przypadku pojawienia się poważnego uszczerbku na zdrowiu i koniecznością przeprowadzenia operacji w prywatnej klinice, zakupu drogich leków czy podjęcia kosztownej rehabilitacji.

Oczywiście gotowe pakiety to nie wszystko, ponieważ istnieje możliwość zmodyfikowania zakresu ochrony w zależności od oczekiwań klienta. Zmienić można zarówno rodzaj świadczeń, jak i wysokość sum ubezpieczenia.

UBEZPIECZENIA DLA ROWERZYSTÓW

Rowerowe wypady za miasto to ulubiona forma rekreacji wielu osób. Świerze powietrze, piękne widoki, cisza i spokój. Warto jednak pamiętać, że podczas jazdy rowerem może przytrafić się nam jakiś wypadek. Wtedy na pewno przyda się specjalne ubezpieczenie, które zapewni ochronę finansową w zarówno podczas jazdy, jak i w trakcie wsiadania lub zsiadania z roweru na terenie kraju lub za granicą. 

 

Najlepszym rozwiązaniem jest kompleksowy pakiet „Bezpieczny rowerzysta”, który zawiera kilka ubezpieczeń, w tym:

 • casco roweru – obejmuje uszkodzenie, zniszczenie lub utratę roweru na skutek akcji ratowniczej, zdarzeń losowych, wypadku, rabunku,
 • NNW rowerzysty – obejmuje świadczenia w przypadku śmierci lub trwałego uszczerbku, a także zwrot części kosztów leczenia, nabycia protez i środków pomocniczych, przeszkolenia zawodowego inwalidów oraz dietę szpitalną,
 • OC rowerzysty – pokrywa roszczenia poszkodowanych osób trzecich w przypadku wyrządzenia im szkody osobowej lub majątkowej,
 • ubezpieczenie bagażu podróżnego – obejmuje uszkodzenia, zniszczenie lub utratę bagażu w wyniku akcji ratowniczej, zdarzeń losowych, rabunku lub wypadku.
 

Ubezpieczenie obowiązuje przez pół roku lub dłużej i zapewnia ochronę na terenie Polski z możliwością rozszerzenia także poza granice kraju. Oferta skierowana jest do każdej osoby, bez względu na obywatelstwo, stan zdrowia oraz wiek. Osoba objęta polisą nie musi być właścicielem roweru, a jedynie jego użytkownikiem. Zakres ubezpieczenia może być indywidualnie dopasowany do oczekiwań rowerzysty.

UBEZPIECZENIA DLA ŻEGLARZY

Wielbiciele żelowania orz sportów wodnych mogą skorzystać z profesjonalnego pakietu ubezpieczeń zapewniających pomoc finansową w razie wypadków na wodzie i nie tylko. Polisa ochrania zarówno w czasie sezonu żeglarskiego, jak i poza nim. Pozwala ona pokryć poniesione straty oraz wydatki, a także zapewnia wsparcie finansowe na zakup leków, leczenie czy środki ortopedyczne i inne pomoce medyczne.

Jaki sprzęt można ubezpieczyć?

 

Polisą można objąć:

 • śródlądowe jachty motorowe i żaglowe wraz ze sprzętem i wyposażeniem,
 • wszelki sprzęt pływający, w tym deski surfingowe, rowery wodne, kajaki i deski windsurfingowe,
 • stały i tymczasowy osprzęt jachtów śródlądowych – omasztowanie, ożaglowanie, takielunek,
 • standardowe wyposażenie, które określone jest w dokumentach rejestracyjnych, np. wyposażenie przeciwpożarowe, sygnalizacyjne, ratunkowe, nawigacyjne, przeciwpożarowe, kotwiczne, łączności zewnętrznej itp.,
 • wyposażenie dodatkowe, np. silnik zamontowany w sposób trwały lub silnik przyczepny, posiadający numer fabryczny.


Zakres ubezpieczenia obejmuje amatorskie oraz zawodowe żeglowanie. Polisę można rozszerzyć o szkody, które postały w czasie rejsów próbnych i pokazów, nauki i doskonalenia żeglowania oraz używania jachtu jako rekwizytów. Polisa obejmuje kilka ubezpieczeń, w tym:

 • casco jachtu lub innego sprzętu,
 • NNW członków załogi,
 • OC użytkownika,
 • mienie osobiste członków załogi.

UBEZPIECZENIA DLA ROLNIKÓW

Ubezpieczenia dla rolników zapewniają kompleksową ochronę gospodarstwa rolnego na wypadek różnych zdarzeń losowych. Oferujemy polisy w takich firmach, jak PZU, Warta, Compensa, HDI czy Gothaer. Rolnicy mogą u nas liczyć na dodatkowe zniżki przy ubezpieczeniach komunikacyjnych!

 

UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy rolnik powinien zawrzeć ubezpieczenia obowiązkowe. Dotyczy to osób fizycznych posiadających:

 • gospodarstwo rolne o powierzchni przekraczającej 1,0 ha – zalicza się do niej obszary użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne pod zabudowaniami,
 • obszary i grunty niezależnie od powierzchni, na których prowadzone jest produkcja rolna będąca działem specjalnym zgodnie z przepisami i podatku dochodowym od osób fizycznych.
 

Obowiązkowe jest także ubezpieczenie budynków rolnych, w tym zarówno budynków mieszkalnych gospodarstwa, jak i budynków gospodarczych. Polisa nie obejmuje namiotów i tuneli foliowych, budynków przeznaczonych do rozbiórki oraz budynków, których stan technicznych osiągnał100% normy zużycia.

Rolnicy są także zobowiązani do posiadania polisy OC, która zapewnia odszkodowanie osobom poszkodowanym za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego. Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć, uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia, utratę, zniszczenie lub uszkodzenia mienia. Ochrona dotyczy również szkód będących wynikiem ruchu pojazdów wolnobieżnych.

 

UBEZPIECZENIA DOBROWOLNE

 

Ubezpieczenia dobrowolne zapewniają pełną ochronę mienia rolnego na wypadek:

 • zdarzeń losowych, np. pożaru, huraganu, powodzi, uderzenia pioruna itp.,
 • kradzieży z włamaniem,
 • rabunku,
 • uboju z konieczności.
 

Polisą objęte są zarówno ruchomości domowe i stałe elementy domu, jak i maszyny rolnicze, pojazdy wolnobieżne, zwierzęta gospodarze, materiały i zapasy czy ziemiopłody.

UBEZPIECZENIA DLA OBCOKRAJOWCÓW

OC graniczne to oferta dla wszystkich osób przebywających na terenie Polski. Polisa zapewnia kompleksowe wsparcie organizacyjno-finansowe na wypadek konieczności skorzystania z pomocy medycznej. Chroni ona przed koniecznością zapłaty za świadczenia z własnej kieszeni oraz ułatwia odnalezienie się w polskiej służbie zdrowia. Propozycja ubezpieczenia skierowana jest również do Polaków, którzy na stałe mieszkają za granicą i potrzebują ubezpieczenia w czasie pobytu w Polsce.

 

Polisa pokrywa koszty leczenia i zapewnia całodobową ochronę w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczenie zapewnia wsparcie finansowe i pokrycie kosztów:

 • pobytu w szpitalu, operacji i leczenia,
 • transportu chorego z miejsca nagłego zachorowania lub wypadku do placówki medycznej oraz pomiędzy placówkami medycznymi na terenie kraju,
 • badań diagnostycznych i zabiegów ambulatoryjnych,
 • transportu do miejsca zamieszkania, w tym również do kraju stałego pobytu,
 • naprawy lub zakupu protez i okularów,
 • zakupu niezbędnych leków, środków opatrunkowych i środków pomocniczych, które zalecił lekarz,
 • podróży, utrzymania oraz noclegów dla osoby towarzyszącej,
 • kremacji oraz transportu zwłok do kraju stałego pobytu,
 • leczenia stomatologicznego do określonego limitu.
 

Zakres ubezpieczenia zależy od wybranego ubezpieczyciela. Na wysokość składki ma wpływ wysokość polisy, okres trwania, ilość oraz wiek ubezpieczanych osób, a także rozszerzenia dodatkowe, np. związane z chorobami przewlekłymi czy uprawianiem sportów zimowych.