UBEZPIECZENIA
MIESZKAŃ I DOMÓW
PROMOCJA -50%

ATRAKCYJNE UBEZPIECZENIA DLA BLISKICH

UBEZPIECZENIE W PODRÓŻACH

UBEZPIECZENIA DLA ROLNIKÓW

OC DZIAŁALNOŚCI

Ubezpieczenie OC działalności zapewnia ochronę na wypadek szkód osobowych i rzeczowych wyrządzonych osobom trzecim w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej i posiadanego mienia. Trzy podstawowe filary takiej polisy to OC deliktowa, OC kontraktowa oraz OC za produkt. OC deliktowa i kontraktowa są nierozerwalne.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA DELIKTOWA

Odpowiedzialność cywilna deliktowa oznacza samoistną odpowiedzialność podmiotu lub osoby zobowiązanej do naprawienia szkody. Warunkiem, który nakłada obowiązek naprawienia szody jest:

 • zaistnienie szkody, czyli uszczerbku na osobie lub w mieniu.
 • powstała szkoda musi być konsekwencją konkretnego zdarzenia, np. działania ludzkiego, zaniechania działania lub innego zdarzenia,
 • związek przyczynowy między szkodą a zdarzeniem.

OC deliktowa obejmuje wszelkie szkody wyrządzone przez właścicieli lub posiadaczy nieruchomości, na które wpływ miały:

 • stan techniczny budowli i budynków,
 • stan techniczny urządzeń technicznych i instalacji,
 • elementy małej architektury i drzewa
 • jakość utrzymania tras komunikacyjnych i wewnętrznych dróg,
 • wywiązywanie się z obowiązku odśnieżania oraz utrzymania w czystości terenu, który przylega do danej nieruchomości.

OC deliktowa obejmuje następujące szkody:

 • zalanie lokatorów z niższych pięter w wyniku nieopatrznego niezakręcenia kranów lub awarii instalacji wodnej,
 • odpadnięcie fragmentu reklamy lub elewacji oraz uszkodzenia pojazdu zaparkowanego przed budynkiem,
 • poślizgnięcie się przechodnia lub klienta na świeżo wypastowanej podłodze lub nieodśnieżonym chodniku,
 • pożar w magazynie i przeniesienie ognia na sąsiednie pomieszczenia,
 • poparzenie kontrahentów na skutek wybuchu butli z rozgrzanym olejem,
 • przypadkowe zatrzaśnięcie ruchomy drzwi na laptopie klienta.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA KONTRAKTOWA

Odpowiedzialność cywilna kontraktowa obejmuje zdarzenia będące następstwem nienależytego wykonania zobowiązania lub jego niewykonania. Zobowiązanie odszkodowawcze powstaje wyłącznie po spełnieniu poniższych warunków:

 • wierzyciel musi ponieść uszczerbek majątkowy w wyniku szkody,
 • przyczyną szkody musi być nienależyte wykonanie zobowiązania lub jego niewykonanie,
 • wymagane jest związek przyczynowy między niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania a szkodą.

Jakie szkody obejmuje OC kontraktowa? Polisa zapewnia ochroną na wypadek:

 • zalania poddasza oraz mienia znajdującego w nim w wyniku wadliwej konstrukcji pokrycia dachowego,
 • upadku oraz zniszczenia baneru reklamowego w wyniku wadliwego przymocowania do elewacji,
 • uszkodzenie lusterka auta w myjni.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA ZA PRODUKT

Polisa OC za produkt zapewnia ochronę na wypadek wprowadzenia do obrotu produktu wadliwego. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym każdy, kto wytwarza w swoim zakresie produkt niebezpieczny, jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez ten produkt.

Odpowiedzialność za wadliwy produkt ponosi:

 • producent wytwarzający wadliwy produkt,
 • wytwórca surowca, materiału lub części składowej produktu odpowiada w takim samym wymiarze jak producent. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przyczyną szkody jest wyłącznie wadliwa konstrukcja produktu lub błędne wskazówki producenta,
 • osoba umieszczająca na produkcie swoją nazwę lub znak towarowy i podająca się za producenta odpowiada tak samo jak producent,
 • importer, czyli osoba, która wprowadziła zagraniczny produkt do obrotu krajowego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej – również odpowiada jak producent.

W przypadku, gdy nie ma pewności, kto jest producentem, za szkodę odpowiada osoba, która zbyła dany produkt, czyli sprzedawca. Może on uniknąć odpowiedzialności, jeśli wskaże dane i adres producenta w ciągu miesiąca od daty zawiadomienia o szkodzie. W przypadku, gdy importer, sprzedawca hurtowy lub detaliczny nie są w stanie wskazać producenta produktu, to w odpowiadają za szkodę w jego zastępstwie.

KLAUZULE DODATKOWE

Zakres ubezpieczenia OC działalności określany jest nie tylko za pomocą OC kontraktowe, deliktowej i za produkt, ale również poprzez szereg klauzul dodatkowych. Najważniejsze z nich to:

 • OC pracodawcy – polisa zapewniająca ochronę za szkody wyrządzone pracownikom,
 • OC najemcy ruchomości – polisa zapewniające ochronę za szkody w użytkowanym mieniu ruchomym po podstawie umowy dzierżawy, najmu lub innej,
 • OC najemcy nieruchomości – polisa zapewniająca ochroną na wypadek szkód wyrządzonych w wynajmowanym lokalu lub budynku,
 • OC podwykonawcy – polisa zapewniające ochronę za szkody wyrządzone przez podwykonawców,
 • OC związane z organizowaniem imprez – zapewnia ochronę za szkody wyrządzone np. podczas imprez integracyjnych pracowników,
 • OC za szkody w mieniu, które zostało przyjęte do wykonania usługi.

TWOJE UBEZPIECZENIE W PRACY I BIZNESIE

Główna siedziba firmy

Wierzbowa 12a
Częstochowa
42-200

34-374-37-97

500-777-455

 500-777-554

www.HurtowniaPolis.pl

hurtowniapolis@gmail.com

Godziny otwarcia:
pon-pt. 8-18.00;
sob. 9-15.00

Nasz oddział

Zamkowa 4
Kłobuck
42-100

34-300-00-51

500-777-533

www.HurtowniaPolis.pl

hurtowniapolis@gmail.com

Godziny otwarcia:
pon-pt. 9-17.00;
sob. 9-15.00